Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Teatru Pinokio w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Pinokio” w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopernika 16

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora teatru, zwany dalej Konkursem.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693
  i 2192 oraz z 2019 r. poz. 730);
 5. brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi Konkursu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi Konkursu postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 7. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 8. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;
 9. posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w pracy artystycznej związanej z teatrem;
 10.  znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 11.  odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora teatru;
 12.  znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;
 13.  znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym z UE;
 14.  posiadanie doświadczenia w zarządzaniu;
 15.  znajomość specyfiki i problemów obszaru funkcjonowania teatru oraz zagadnień rewitalizacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności:

 1. umiejętność kierowania zespołem;
 2. doświadczenie w kierowaniu projektami;
 3. ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania w kulturze).

4. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Pinokio” w Łodzi;
 2. własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
 3. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru „Pinokio” w Łodzi, podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana
  (o objętości maksymalnie 16 stron A4) koniecznie uwzględniający:
 4. dotychczasowy dorobek Teatru „Pinokio” w Łodzi i jego tradycję,
 5. ofertę dla dzieci i młodzieży tworzoną przez instytucje kultury na terenie miasta Łodzi,
 6. potrzeby młodego widza, w tym założenia „Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Łodzi”,
 7. założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Łodzi,
 8. propozycje działań służących pozyskiwaniu przez instytucję kultury zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
 9. plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
 10. koncepcję budowania publiczności,
 11. plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru;
 12. koncepcję organizacyjną działalności Teatru „Pinokio” w Łodzi, uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji kultury służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji kultury.

Uwaga! Autorski program i koncepcja organizacyjna powinny zakładać strategię na minimum 3 lata z rozpisaniem celów na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe plany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by uczestnik Konkursu określił wizję instytucji kultury, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 3-letniej.

 • wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez uczestnika Konkursu projektów w sferze kultury;
 • kserokopie dyplomów studiów wyższych magisterskich potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem (kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub oświadczeń);
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych (w tym języka angielskiego) lub pisemne oświadczenie uczestnika Konkursu o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora wystawione przez lekarza medycyny pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej,
  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
 • oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730);
 •  oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko uczestnikowi Konkursu postępowania
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko uczestnikowi Konkursu postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie, na udostępnienie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu działania teatru;
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika Konkursu.

5. Oferta uczestnika Konkursu może dodatkowo zawierać:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności
  i kwalifikacji;
 2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
 3. kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych (aktorskie, reżyserskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania w kulturze);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez uczestnika Konkursu albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

 1. uczestnicy przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem
  i adresem zwrotnym uczestnika Konkursu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Pinokio” w Łodzi – NIE OTWIERAĆ” w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
  i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru „Pinokio” w Łodzi oraz informacjami o jego działalności uczestnicy Konkursu mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora teatru może nastąpić najwcześniej od dnia
1 września 2019 r.

§ 5. Informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.